REPUBLICA POETIC

Constitutia republica poetic (in lucru 2)

for English & Francais scroll down

Noi, poporul poetic, pentru afirmarea încrederii sincere, exprimarea fascinaţiei calme, irumperea bucuriei limpezi şi a pasiunii clare, hotărâm şi definim

a)      Constituţia Republicii poetic

     1. Starea poetic

a)                      Poetic este starea-stat transnaţional suveran, independent, unitar şi indivizibil

b)                     Forma de guvernare a stării-stat este republica poetic

c)                      Poetic este o stare-stat de drept estetică, socială şi democratică unde demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii, dreptatea şi pluralismul poetic reprezintă valori supreme şi sunt garantate

  1. Suveranitatea

a)                 Suveranitatea transnaţională aparţine stării poetice, care o exercită prin formulări şi delimitări lingvistice desfăşurate explicit

b)                Niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea transpoetică în nume propriu

  1. Teritoriul

a) Teritoriul poetic este în primul rând interior

b) Frontierele stării sunt consfinţite prin definire textuală, cu respectarea principiilor lirice şi a celorlate norme general admise ale poeticii netextuale

c) Teritoriul este organizat sub aspect administrativ în poeme, poeţi şi poetici Unii poeţi sunt declaraţi laureaţi

d) Pe teritoriul poetic nu locuiesc persoane ci stări ale acestora

  1. Unitatea şi egalitatea între persoane

a)         Starea are ca fundament unitatea stărilor poetice

b)         Poetic este statul comun şi indivizibil al tuturor atitudinilor sale fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială

  1. Cetăţenia şi dreptul la identitate

a)         Cetăţenia poetic se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de dinamica poetică

b)         Cetăţenia poetic nu poate fi retrasă nimănui şi este asumată pe propria răspundere Cetăţenii Poeticii sunt respnsabili faţă de ei înşişi şi nu pot fi responsabilizaţi de altcineva decât pentru faptele celor din jur

c)         Republica poetic recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor emoţionale dreptul la păstrarea şi dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor culturale, lingvistice şi religioase

d)         Măsurile de protecţie luate de Republica poetic pentru păstrarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor emoţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni poetici

  1. Poeticii din străinătate

a)         Republica sprijină întărirea legăturilor cu poeticii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt

  1. Pluralismul în societatea poetic

a)         Pluralismul în societatea poetic este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale

b)         Poeticile se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile libertăţii absolute Ele contribuie la definirea şi exprimarea voinţei poetice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei poetice

  1. Relaţii transnaţionale

a)         Poetic întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate estetică, întemeiate pe principii poetice şi pe celalalte norme general admise în societatea contemporană

  1. Societatea contemporană

a)         Statul poetic se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile care îi revin din tratatele poetice sau estetice la care este parte

b)         Tratatele ratificate de instanţa interioară fac parte din poetica privată

10. Simboluri poetice

a)         Drapelul poetic este unul lingvistic Elementele sale distinctive sunt asumarea discursului şi responsabilitatea poetică

b)         Ziua transnaţională a poeticii este/poate fi orice zi

c)         Imnul transnaţional al poeticii este poemul

d)         Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin formulare poetică

11. Limba oficială

Orice limbaj folosit în comunicarea interumană şi chiar şi limbajele naturii sau inventate sunt limbi oficiale în republica poetic

12Capitala

Capitala poetic este interioară, personală şi multiplă în manifestările exterioare

 

ENGLISH

We, the people of poetry, to assert sincere confidence, the expression of calm fascination, the clear joy, the burst of limpid passion, the organization of diurnal intensity of approach, the ussage of quiet rustling-touch, and full breath, decide and define this

Constitution of Republica Poetic

1. Poetic status

a)      The poet is the state of trans-sovereign state, independent unitary and indivisible

b)      Form of government-state status is poetic republic.

c)       The poetic is an aesthetic, social and democratic state where human dignity, rights and freedoms of citizens, the free development of personality, justice and poetic pluralism is supreme and guaranteed values.

2. Sovereignty

a) Trans-national sovereignty belongs to the poetic state that exercise it through formulation and delimitation carried by explicit language.

b) No group or person may exercise sovereignty on their own.

3. Territory

a) The Poetic territory is primarily an inner territory.

b) State borders are established by textual definition, respecting the principles and generally accepted rules of untextual poetics.

c) The territory is organized administratively in poems, poets and poetry. Some poets are declared laureate.

d) Throughout poetic territory don t live persons but their states.
4. Unity and equality

a)      The state foundation is poetic unity of states.

b)      The poetic is the common and indivisible state of all attitudes irrespective of race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political adherence, property or social origin.

5. Citizenship

a) Poetic citizenship is acquired, retained or lost in conditions of dynamic poetry.

b) Citizenship may not be withdrawn to anyone and is assumed by own responsibility. Poetics citizens are resposable towards themselves and can be made liable only for the acts of those around them.

6. Right to identity

a) Republica Poetic recognizes and guarantees the right to preserve and develop emotional and expression of their cultural, linguistic and religious to persons belonging poetic minorities.

b) The protection measures taken to preserve the republic and emotional expression of minorities’ must comply with the principles of equality and discrimination in relation to other citizens poetry.

7. Poetics abroad

a) The Republic supports the strengthening of links with poetics outside the borders of the country and working to preserve, develop and express their ethnic, cultural, linguistic and religious identity in compliance with the laws of the State whose citizens they are.

8. Pluralism in poetic society
a) Pluralism in society is a poetic condition and safeguard Constitutional democracy.

c)      Poetics are constituted and operate in conditions of absolute freedom. They help defining and expressing the will of citizens, respecting national sovereignty, territorial integrity and the principles of poetic democracy poetic.

9. Transnational Relations

a) Poetics maintain and develop peaceful relations with all countries and, in this context, relations of good aesthetical neighborhood, based on poetry and the other principles generally accepted in contemporary society.
10. Contemporary society

a)      The Poetic State undertakes to fulfill in good faith its obligations in poetic and aesthetic treaties to which it is a part.

b)      Treaties ratified by the inner court are part of private poetic.

11. Poetic Symbols

a) The poetic flag is a language flag. Its distinctive signs mean assuming responsibility of poetic discourse.

b) Transnational day of poetry is / can be any day.

c) Transnational anthem of poetry is the poem.

d) The coat of arms of the country and seal are established by poetic forms.

12. Official language
Any language used in communication between people and even the natural or invented languages are official languages in the Republic of poetics.

13. Capital

Poetics Capital is internal, personal and multiple external manifestations.

FRANCAIS

Constitution de la République Poétique

Afin de confesser notre confiance sincère, d’exprimer notre enchantement tranquille et de faire émerger la joie sereine et la passion lucide, nous, le peuple poétique, adoptons la Constitution de la République Poétique.

1. L’E/état poétique

a)  Poétique est un É/état transnational souverain, indépendant, unitaire et indivisible.

b) La forme de gouvernement de l’É/état est la République poétique.

c) Poétique est un É/état de droit esthétique, social, et démocratique. Il est le garant de la dignité humaine, des droits et des libertés de ses citoyens, de l’épanouissement sans entrave de la personnalité, de la justice et du pluralisme poétique.

2. La souveraineté

a) La souveraineté transnationale relève de l’état poétique qui l’exerce par des énoncés linguistiques explicites.

b) Aucun groupe ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice exclusif de la souveraineté transpoétique.

3. Le Territoire

a) Le Territoire Poétique est essentiellement intérieur.

b) Les Frontières de l’É/état relèvent de l’ordre du textuel, dans le respect des principes lyriques et des règles de la poétique non textuelle.

c) La structure administrative du territoire s’organise autour des poèmes, des poètes et des autres êtres poétiques. Certains poètes sont déclarés  lauréats.

d) Le Territoire Poétique est habité non pas par des personnes, mais par leurs états.

4. L’intégrité et l’égalité des individus

a) L’É/état repose sur l’intégrité des états poétiques.

b) Poétique assure l’égalité de tous les états poétiques sans distinction d’origine, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou de naissance.

5. La nationalité poétique

a) L’acquisition, la perte ou la préservation de la nationalité poétique sont essentiellement régies par la dynamique poétique.

b) Chacun est libre de se déclarer de nationalité poétique ; personne ne peut répudier la nationalité poétique de quiconque. Les citoyens de nationalité poétique répondent de leurs actes et sont tenus responsables des actes des autres.

6. Le droit à l’identité

a) Poétique reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités émotionnelles  le droit de préserver, de développer et d’exprimer  leur propre identité culturelle, linguistique et religieuse.

b) Poétique doit veiller à ce que l’identité des personnes appartenant à des minorités émotionnelles ne porte pas atteinte à l’identité des autres citoyens poétiques et qu’elle n’usurpe pas leurs droits.

7. Les individus poétiques de l’étranger

 

La République soutient le renforcement des liaisons avec les individus poétiques qui habitent à l’extérieur de ses frontières et agit pour garder, pour développer et pour exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, en respectant la législation de l’É/état dont ils sont les citoyens.

8. Pluralisme dans la société poétique
a) Le pluralisme dans la société poétique est une condition et une garantie de la démocratie constitutionnelle.
b) Les diverses démarches poétiques se constituent et développent leur activité dans les conditions d’une liberté absolue. Elles contribuent à la définition et à l’expression de la volonté poétique des citoyens, en respectant la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale, l’ordre de droit et les principes de la démocratie poétique.

9. Relations transnationales
a) Poétique entretient et développe des relations pacifiques avec tous les États et, dans ce cadre, des relations de bon voisinage esthétique, fondées sur des principes poétiques et sur les autres normes généralement admises dans la société contemporaine.

10. La société contemporaine
a) L’État poétique s’engage à s’acquitter avec fidélité et dans la bonne foi des obligations qui lui reviennent selon les traités poétiques ou esthétiques qu’il a signés.

b) Les traités que l’instance intérieure a ratifiés font partie de la poétique privée.

11. Symboles poétiques
a) Le drapeau poétique est linguistique. Ses éléments  distinctifs sont le discours assumé et la responsabilité poétique.
b) La fête transnationale de la Poétique peut être n’importe quel jour.
c) L’hymne transnational de la Poétique est le poème.
d) Le blason de la république et le sceau de l’É/état sont établis par la formule poétique.

12. Langue officielle

Tout langage utilisé dans la communication interhumaine, ainsi que les langages inventés ou invraisemblables, sont des langues officielles de la République Poétique.

14. Capitale
La capitale de la Poétique est intérieure, personnelle et multiple dans ses manifestations extérieures.

(trad. Magda Cârneci)

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

poezie de azi cu răzvan ţupa

%d blogeri au apreciat: